Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity

14. ledna 2016

Přehled zaměstnaneckých benefitů, které mohou být důležitým bodem při rozhodování zaměstnance mezi Vaší firmou a konkurencí. Pro Vás znamenají daňovou úsporu, vyšší pracovní nasazení, spokojenost a loajalitu zaměstnanců. Pro zaměstnance pak příjem, který je osvobozený od daně a nepodléhá srážkám na sociální a zdravotní pojištění.

1. Ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky

Zdanění u zaměstnance NE, Danově uznatelný náklad zaměstnavatele ANO

Za osobní ochranné pracovní prostředky se považují ochranné prostředky, které, chrání zaměstnance před riziky, neohrožují jejich zdraví, nebrání při výkonu práce a splňují požadavky stanovené právním předpisem.

Naopak za ně nejsou považovány běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb, speciální ochranné prostředky používané v armádě, bezpečnostních nebo pořádkových silách, výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, sportovní výstroj a vybavení, ochranné prostředky pro sebeobranu, prostředky pro zjišťování a signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti.

 

2.  Ochranné nápoje

Zdanění u zaměstnance NE, Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele ANO

Rozsah a podmínky poskytování ochranných nápojů upravuje např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pořízení ochranných nápojů nad rámec stanovený zvláštními právními předpisy nelze zahrnout do daňových výdajů, a to ani v případě, že právo na jejich poskytování vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.

Povinnost poskytnout ochranný nápoj začíná u prací, při nichž je energetický výdej vyšší než 106 W.m2 a teplota přesahuje 26 stupňů. Např. se jedná o ruční svařování, soustružení, strojové vrtání, práci dělníka v ocelárně, valcíře hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků, obecně pracovníci v horkých provozech.

Pro zaměstnance pracující v kancelářích toto platí, když teplota vzduchu na pracovišti překročí 34 stupňů. Jako ochranný nápoj se v tomto případě poskytuje balená přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, balená pramenitá voda nebo balená kojenecká voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných balených vod – tedy i voda pitná.

 

3.  Závodní preventivní péče

Zdanění u zaměstnance NE, Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele ANO

Daňovými výdaji na pracovně lékařské služby jsou výdaje na zajištění preventivních vstupních, periodických, mimořádných, řadových a výstupních prohlídek zaměstnanců v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a poskytována poskytovateli těchto služeb.

 

4. Odborný rozvoj a rekvalifikace zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele

Zdanění u zaměstnance NE, Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele ANO

Daňově uznatelnými výdaji jsou výdaje vynaložené na prohlubování kvalifikace, výdaje vynaložené na zvyšování kvalifikace i výdaje na rekvalifikace, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Na straně zaměstnance jsou od daně z příjmů osvobozena veškerá nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na jejich odborný rozvoj. Tzn., jak nepeněžní plnění poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnancům na vzdělávání, které má charakter prohlubování kvalifikace, tak i nepeněžní plnění na zvyšování kvalifikace, které nebude zaměstnavatelem považováno za výkon práce, ale za překážku v práci, resp. které zaměstnanec absolvuje ve svém volném čase, a to za podmínky, že takové vzdělávání bude souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele. Samozřejmě včetně nákladů na vlastní vzdělávací zařízení. Je-li při školení zajištěno stravování, je i tato strava nákladem zaměstnavatele.

 

5. Stravování zaměstnanců zajišťované jinými subjekty nebo zaměstnavatelem

Zdanění u zaměstnance NE, Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele ANO

Při zabezpečování stravování ve vlastním zařízení, jsou daňovými výdaji náklady na provoz tohoto stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin. Při zabezpečování stravování prostřednictvím jiných subjektů jsou daňovými výdaji příspěvky na stravování, a to až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % horního limitu stravného vymezeného pro zaměstnance v tzv. „nepodnikatelské sféře“ při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

 

6. Náhrady cestovních výdajů

Zdanění u zaměstnance NE, Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele ANO

U zaměstnavatele jsou daňově uznatelné všechny výdaje na cestovní náhrady, na které zaměstnanci vzniklo právo na základě kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pracovní či jiné smlouvy v souladu se zákoníkem práce. U zaměstnance jsou náhrady cestovních výdajů poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a to do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem práce.

Tuzemské stravné

Podle zákoníku práce přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši:

 • 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 106 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,
 • 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře. Za den pracovní cesty jim náleží stravné ve výši:

 • 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud zaměstnanci bude během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Na stravné nemá zaměstnanec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Nová průměrná cena pohonných hmot

Zákoník práce stanovil průměrnou cenu za jeden litr pohonné hmoty, a to na:

 • 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 29,50 Kč u motorové nafty.

Náhrada za používání silničních motorových vozidel

Jestliže na pracovní cestu jede zaměstnanec svým soukromým vozidlem, náleží mu základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pozor však na náhradu za použití soukromého automobilu, které si zaměstnanec nemůže nárokovat, pokud jej použije bez souhlasu zaměstnavatele.

Zákoník práce určuje základní náhrady za 1 km jízdy na výši:

 • nejméně 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • nejméně 3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

 

7. Pojištění, připojištění, spoření

Zdanění u zaměstnance NE Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele ANO

Zaměstnavatel může náklady vynaložené na příspěvky zaměstnanců na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění zahrnout do daňových výdajů, a to v rozsahu v jakém právo zaměstnanců na výše uvedené příspěvky vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pracovní či jiné smlouvy. U zaměstnance jsou od daně z příjmů osvobozeny příspěvky v maximální výši 30 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele (tj., částka 30 000 Kč ročně se vztahuje na všechny tří příspěvky). Příspěvky převyšující v úhrnu částku 30 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele a příspěvky poskytnuté za jiných podmínek, než stanoví zákon, jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem.

 

8. Přechodné ubytování mimo trvalé bydliště zaměstnance

Zdanění u zaměstnance NE, Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele ANO

Zaměstnavatel může náklady spojené se zabezpečováním přechodného ubytování zahrnout do daňových výdajů v rozsahu dohodnutém v kolektivní, v pracovní či jiné smlouvě nebo stanovené ve vnitřním předpisu zaměstnavatele (netýká se ubytování při pracovní cestě, které je upravené samostatně). Obec přechodného ubytování nemůže být shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště. U zaměstnance je nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem ve formě přechodného ubytování osvobozeno od daně z příjmů maximálně v hodnotě 3 500 Kč měsíčně. Nepeněžní příspěvek přesahující tento limit a peněžní příspěvky jsou zdanitelným příjmem.