Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy

9. června 2016

Srážky ze mzdy podléhají několika právním předpisům, jejich zpracování je značně komplikované a často působí problémy.

Proto bychom chtěli shrnout alespoň nejdůležitější body, které se této problematiky týkají a postupně se jim podrobněji věnovat:

1.Z jakých příjmů se odvádějí srážky

2.Srážky bez souhlasu zaměstnance

3.Srážky se souhlasem zaměstnance

 

Obecně jsou srážky ze mzdy nebo z platu to, co je právně povolené, aby zaměstnavatel odebral zaměstnanci ze mzdy nebo platu, na který mu již vznikl nárok.

 

Ad 1) Jedná se o níže uvedené příjmy:

 • Mzda, plat zaměstnance vykonávaný na hlavní pracovní poměr
 • Odměny z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti
 • Odměny, které dostane zaměstnanec při pracovním výročí nebo jubileu
 • Odměny stabilizační
 • Odměny za pracovní pohotovost
 • Mzdové vyrovnání, které zaměstnanec získá při uplatnění konkurenční doložky
 • Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti po celou dobu jejího trvání
 • Nemocenská, mateřská
 • Důchod
 • Stipendium
 • Podpora v nezaměstnanosti
 • Podpora při rekvalifikaci

 

Ad 2) Srážky odebrané bez souhlasu zaměstnance dle § 147 zákoníku práce:

 • Pojistné na sociální zabezpečení a státní zaměstnanost
 • Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Nevyúčtovaná záloha na cestovné, kdy si zaměstnanec vezme zálohu před pracovní cestou a vyúčtuje pouze část.
 • Záloha na mzdu, pokud zaměstnanec nesplní podmínky dohodnuté se zaměstnavatelem. Může se jednat o situace, kdy jsou zaměstnanci zálohy vypláceny dopředu a již na ně neplyne nárok nebo pokud je zaměstnanci vyplácena záloha a poté doplatek mzdy.
 • Jiné nevyúčtované zálohy, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytl k odvedení pracovních úkonů (provozní zálohy).
 • Náhrada mzdy nebo platu na dovolenou, na kterou zaměstnanec nemá nebo ztratil nárok. Může to být v případě, kdy si zaměstnanec vybral všechnu dovolenou, ale pracovní poměr skončil dříve.
 • Náhrada mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti, kdy zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí náhradu, ale později zjistí, že zaměstnanec porušil povinnost zdržovat se v místě uvedeném lékařem nebo nedodržel dobu stanovenou na pobyt na vycházce.
 • Exekuce nařízené soudem, insolvenčním správcem, soudním exekutorem nebo státním orgánem

Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob – tyto srážky se provádějí okamžitě a přednostně a po stržení vzniká čistá mzda, ze které se provádějí ostatní srážky a záleží na druhu a pořadí srážky.

 

Ad 3) Srážky odebrané se souhlasem zaměstnance dle občanského zákoníku, § 2045 zákona č. 89/2012 Sb.

 • Na základně písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem