Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Jaký je správný postup při předávání účetnictví?

Jaký je správný postup při předávání účetnictví?

15. února 2016

Na počátku, případně i při ukončení spolupráce s naší účetní firmou od našich klientů převezmeme veškerou účetní dokumentaci, a poté vyhotovujeme kompletní seznam všech předávaných dokumentů.

Následně tento seznam podepisuje předávající a přejímající. Předávací listina je velmi důležitý dokument, který chrání předávajícího před případným nařčením o nedodání všech dokladů a účetních knih, a zároveň přejímající má kompletní přehled o všech dokumentech.

Vedení účetnictví je souvislý proces, kde zůstatky rozvahových účtu na sebe navazují z jednoho účetního období do druhého. Bez znalosti předešlých účetních období pak není možné správně vést účetnictví v běžném účetním období.

 

Potřebné doklady při převzetí účetnictví:

 • hlavní kniha,
 • účetní deníky,
 • účetní závěrky (rozvahy a výsledovky),
 • vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh,
 • inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů (inventurní soupis majetku, karty majetku, drobného majetku, zásob, zboží, materiálu, pokladní hotovosti),
 • zůstatky účtů za uplynulé účetní období,
 • kniha pohledávek, kniha závazků,
 • obraty výsledkových účtů a účetní doklady rozpracovaného účetního období při převzetí v průběhu zdaňovacího období

 

Daňová přiznání z předchozích účetních období

Pro správné podání daňového přiznání je nutné vycházet z předchozích daňových přiznání, které jsou jako jediné dokladem o výši vykázané daňové ztráty a uplatněných odčitatelných položkách.

Potřebná daňová přiznání

 • k dani z příjmu právnických osob/ fyzických osob, včetně příloh,
 • k dani silniční,
 • k dani FO ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 • k dani srážkové FO, PO,
 • DPH,
 • daň z nemovitostí u obchodního majetku

 

Další doklady:

 • uzavřené platné smlouvy,
 • smlouvy o půjčkách,
 • úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy, včetně splátkových kalendářů,
 • kopie velkých technických průkazů vozidel v majetku, zaměstnanců,
 • další doklady potřebné k vedení účetnictví, daňové evidence

 

Při převzetí mzdové a personální agendy je nutné předat následující doklady:

 • pracovní smlouvy včetně dodatků, platových výměrů,
 • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti,
 • růžové prohlášení poplatníka, včetně souvisejících potvrzení (studium, ZTP),
 • kopie rodných listů dětí,
 • smlouvy o úvěru na bydlení, životních pojistek,
 • zůstatky dovolené, průměry pro náhrady (dovolené) zaměstnanců,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech z předchozího roku,
 • mzdové listy, rekapitulace mezd při převzetí v průběhu roku,
 • další potřebné doklady potřebné k řádnému zpracování mezd včetně podkladů zaměstnanců, kteří jsou na rodičovské dovolené