Zpět

Osvobození služeb úzce souvisejících s provozováním sportu nebo s tělesnou výchovou od daně z přidané hodnoty u neziskových organizací

20. 08. 2021

Daně

Jak je to se službami úzce spojenými se sportem a tělesnou výchovou v souvislosti s DPH naleznete v tomto článku.

V České republice jsou podle §61 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty osvobozeny od daně z přidané hodnoty služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou, a to služby poskytnuté právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Typicky se jedná o neziskové organizace.

Za neziskovou organizaci lze považovat pouze organizaci, jejíž majetek je trvale účelově vázán k uskutečňování jejího předmětu činnosti a tento majetek nemůže být po zániku této organizace převeden na její členy v rozsahu, v němž tento majetek převyšuje vklady do základního kapitálu splacené jejími členy, jakož i tržní hodnotu jejich nepeněžitých vkladů. Cílem neziskové organizace nesmí být dosahování zisku pro své členy, na rozdíl od běžné obchodní společnosti.

Zpět na seznam článků