Zpět

Jak založit obchodní společnost

01. 12. 2022

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který v současné době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následujících úkony:

 • uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • složení základního jmění společnosti nebo jeho části
 • získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.)
 • zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace společnosti u finančního úřadu

Sepsání a podpis společenské smlouvy

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením omezeným. Důležitým pojmem v předchozí větě je výraz "založena", který se výrazně liší od pojmu "vznik společnosti" (viz dále).

Společenskou smlouvu si nyní nutné dle § 57 ObchZ nechat sepsat formou notářského zápisu. Dříve byla tato povinnost stanovena pouze v případě jediného společníka (zakladatelská listina), nyní se vztahuje na všechny nově zakládané s.r.o.

Společenská smlouva musí obsahovat (§ 110 ObchZ):

 • název firmy a sídlo společnosti
 • určení společníků, uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
 • předmět podnikání (činnosti)
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje
 • určení správce vkladu
 • jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji vysvětlí některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.

Složení vkladů

Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva (§ 60 ObchZ). Obvykle se volí složení vkladů na bankovní účet.

Nejjednodušší způsob (a rejstříkovým soudem nejuznávanější) je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši.

K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Vklady lze složit i v hotovosti u správce základního jmění, který poté vydá prohlášení o složení základního jmění. Správce, který uvedl v prohlášení vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům společnosti za její závazky do výše, v jaké nebyli věřitelé z majetku společnosti uspokojeni.

Vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat (základní kapitál rozhodně nemusí být deponován!).

Zpět na seznam článků