Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Ukončení pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru

12. července 2017

Pracovní poměr může být ukončen mnoha způsoby. Zaměstnavatel však nesmí pracovní poměr ukončit, pokud je zaměstnanec dočasně práce neschopný nebo čerpá mateřskou dovolenou.

Pracovní poměr může být ukončen mnoha způsoby. Uplynutím sjednané lhůty, smrtí zaměstnance nebo například:

 • dohodou
 • výpovědí
 • okamžitým zrušením
 • zrušením ve zkušební době

Dohoda

Dohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na skončení pracovního poměru k určitému dni. Musí být písemná.

Výpověď

Výpověď ze strany zaměstnavatele může být z těchto důvodů:

 • ruší-li se zaměstnavatel
 • přemisťuje-li se zaměstnavatel
 • nadbytečnost zaměstnance
 • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce
 • zaměstnanec závažně poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů

Zaměstnavatel nesmí pracovní poměr ukončit, pokud je zaměstnanec dočasně práce neschopný nebo čerpá mateřskou dovolenou.

Výpověď ze strany zaměstnance:

Pokud se zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr, nemusí zaměstnavateli sdělovat z jakého důvodu tak jedná.Pracovní poměr končí po uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní doba je 2 měsíce a začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

Odstupné

Zaměstnanec má právo na odstupné, jehož výše se určuje podle délky trvání pracovního poměru. Odstupné musí zaměstnavatel vyplatit v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru. Jeho výše se může rovnat:

 • jednonásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok
 • dvojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval, alespoň 1 rok a méně než 2 roky
 • trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky
 • dvanáctinásobek průměrného měsíčního výdělku, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání

Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit okamžitě, pokud bude zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na 1 rok.
Naopak zaměstnanec může pracovní poměr ukončit, jestliže mu zaměstnavatel neumožnil změnu vykonávané práce na základě lékařského posudku. Navíc zaměstnanci, který musel pracovní poměr ukončit, přísluší náhrada mzdy, která odpovídá výpovědní lhůtě.
Při okamžitém zrušení poměru musí obě strany vymezit důvod zrušení, aby nebylo možno zaměnit jej s jiným.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ve zkušební době může zaměstnanec i zaměstnavatel poměr ukončit bez udání důvodu, ale musí se tak stát písemně.

Neplatné zrušení pracovního poměru

Pokud zaměstnavatel dal neplatnou výpověď nebo pracovní poměr neplatně ukončí, může zaměstnanec písemně oznámit, že bude dále práci u zaměstnavatele vykonávat.
Náhrada přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
Podobně je tomu tak i opačně. Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr, zaměstnavatel může oznámit zaměstnanci, že trvá na tom, aby dále konal svou práci. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody.

Zdroj:

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast2h4.aspx