Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Srážky ze mzdy - exekuce

Srážky ze mzdy - exekuce

11. srpna 2016

Pojem exekuce je bohužel již známý termín, který zahrnuje nepříjemnou a zákonem danou srážku ze mzdy.

Exekuce nevzniká sama a málokdy se stane, že o ní dlužník neví. Na počátku každé exekuce je dluh, který věřitel není schopen z dlužníka vymoci jinou cestou než soudní.

Jak dojde k exekuci?

Soudní řízení se skládá ze dvou částí. Nejdříve soud na základě podkladů zkoumá, zda je dluh skutečný a pokud dlužník nereaguje na soudní výzvu a dluh neuhradí, věřitel se může obrátit na soud znovu a soud nařídí exekuci.

Jak exekuci co nejlépe vyřešit?

Exekutor jedná na nařízení soudu, nikoli z vlastní vůle. Pokud se tedy stane, že zapomeneme na nějaký dluh, byť se jedná o nezaplacenou pokutu za hromadnou dopravu, knihovnu, účet za telefon nebo půjčku, jediná možnost je reagovat co nejrychleji na výzvu věřitelů, soudů nebo exekutorů. Čím dříve se dlužník ke svému dluhu přihlásí, tím méně zaplatí na poplatcích, které exekuce zahrnuje. Tyto částky nejsou nízké. Je možné se proto s exekutorským úřadem domluvit na splátkovém kalendáři a předejít tak dalším poplatkům.

Jak se provádí exekuce ze mzdy?

Zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy – exekuce – nařízené soudem, vedené soudním exekutorem, správcem daně (finančním úřadem, orgánem správního úřadu, jiného státního orgánu) nebo zdravotní pojišťovnou.

Srážky se provádí z čisté mzdy tj. hrubá mzda snížená o daň, sociální a zdravotní pojištění a dále z příjmů, které se chovají jako mzda (dávky nemocenského pojištění s výjimkou peněžité pomoci v těhotenství, mateřství, ošetřovného a z náhrad cestovních výdajů. Dále se provádějí z peněžité pomoci v nezaměstnanosti, z důchodu, stipendií, vrácené daně z ročního zúčtování, odstupného, dohody o provedení činnosti a dohody o provedení práce.

Jak poznáme kdy srážet?

Exekuční srážky se ze mzdy nebo platu strhávají podle pořadí, kdy byla exekuce doručena prvnímu plátci. Pokud bude zaměstnavateli doručeno v jeden den více rozhodnutí, mají všechny stejné pořadí.

Vůči soudu má zaměstnavatel i zaměstnanec oznamovací povinnost, tzn., oba jsou povinni soudu oznámit nástup do nového zaměstnání, popřípadě ukončení, pořadí a výši provedených srážek.

Pořadí nabývají dnem doručení, rozhodnutí o nařízení výkonu nebo usnesení o tomto rozhodnutí plátci mzdy. Dnem nařízení exekuce zaměstnavatel ztrácí právo zaměstnanci vyplácet plnou mzdu a část mzdy, která odpovídá konkrétní srážce „deponuje“, tzn., nechá na svém účtu do té doby, dokud mu od soudu nepřijde vyrozumění o nabytí právní moci.

Jak se chovat při exekucích z jiných zemí?

Zaměstnavatel nesmí provádět srážky ze mzdy na základě nařízení výkonu cizím soudem nebo cizím soudním exekutorem. K tomuto musí být připojeno prohlášení vykonatelnosti u příslušného soudu v České republice.

Zaměstnavatel může soud požádat o zastavení výkonu rozhodnutí, pokud zaměstnanec, po dobu jednoho roku nepobírá mzdu v takové výši, aby mohly být prováděny srážky.

Kolik zůstane zaměstnanci ze mzdy?

První část, která musí zaměstnanci zůstat je částka životního minima jednotlivce podle § 2 zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu. Pro rok 2016 se jedná o částku 3 410 Kč.

Druhá část jsou normativní náklady na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel dle nařízení vlády 395/2015 Sb. Jedná se o částku 5 858 Kč.

Součtem těchto dvou částek dostaneme výpočet 9 268 Kč. Částka, která převyšuje 9 268 Kč je zabavena bez omezení.

Nejvyšší výše třetin pro rok 2016 činí 3 089 Kč (9 268:3)

  • 2/3 jsou tzv. nezabavitelná částka což je 6 178,67 Kč. Tato nezabavitelná částka musí být dlužníkovi vyplacena vždy.
  • Pokud dlužník poskytuje výživné, je nezabavitelná částka na každou takovou osobu ¼ z částky 6 178, 67 Kč, tj. 1 544, 67 Kč.

 

Toto je pouze stručné shrnutí problematiky srážek ze mzdy exekucí. V praxi je třeba přistupovat ke každému případu zvlášť a postupovat dle zákonů.