Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Režim reverse charge

Režim reverse charge

3. dubna 2015

Režim reverse charge, jinak řečeno „obrácené zdanění“, se nejvíce používá v oblasti daně z přidané hodnoty. Zjednodušeně lze tento jev vysvětlit tak, že zboží nebo služby se nezdaňují dodavatelem nebo poskytovatelem, nýbrž jejich odběratelem. (viz §92a až §92e zákona o DPH).

Poprvé byl v ČR režim reverse charge zaveden od 1.4.2011, a to v oblasti zdanitelných plnění, které se týkají dodání zlata plátci (výjimku tvoří dodání zlata ČNB), dodání šrotu, odpadu a také v případě obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Další změna proběhla 1.1.2012, kdy se k této skupině přidalo také zdanitelné plnění  týkající se poskytnutí stavebních a montážních prací. To znamená, že dodavatel vystaví nejpozději do 15 dnů od DUZP doklad, kde nebude vyčíslené DPH. Avšak daňový doklad musí obsahovat informaci o správné sazbě DPH a hlavně povinnosti odběratele doplnit a posléze přiznat DPH.

V řádném daňovém přiznání, jsou pro toto plnění vyhrazeny zvláštní řádky, dle DUZP a to jak u dodavatele, tak i odběratele. Dodavatel i odběratel má povinnost vést zvláštní přehled zdanitelných plnění v režimu obráceného zdanění, a výpis z tohoto přehledu se předkládá jako příloha přiznání k DPH. Jakmile odběratel DPH doplní, může jej zase odečíst, a to u stejného přiznání k DPH, ve kterém bylo toto DPH přiznáno.

Poslední změna v oblasti reverse charge proběhla nedávno, a to 1.4.2015, kdy došlo k rozšíření výčtu plnění, při jejichž poskytnutí bude nutné použít režim obráceného zdanění.

Režim reverse charge se použije u zdanitelného plnění vybraného dodávaného zboží, pokud celková suma základu daně daného zboží překročí částku 100 000 Kč. Výjimku tvoří převod povolenek na emise skleníkových plynů.

Reverse charge se rozšířilo o tyto prvky:

  • obiloviny a technické plodiny, kde jsou zahrnuty také olejnatá semena a cukrová řepa, která se mezi tyto položky zařadí až od 1.9.2015
  • kovy a drahé kovy
  • mobilní telefony
  • integrované obvody (mikroprocesory a centrální procesorové jednotky)
  • notebooky, tablety aj. zařízení
  • videoherní konzole

Jednotlivé kódy nomenklatury výše uvedených položek celního sazebníku jsou uvedeny v §92f odst. 1 a násl. zákona o DPH.

Je důležité zdůraznit, že režim reverse charge platí pouze pro dodání, které jsou uskutečněná mezi plátci s místem plnění v ČR.

Zdroj: www.finance.cz, www.podnikatel.cz