Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Prominutí záloh a ostatních plateb daní

Prominutí záloh a ostatních plateb daní

8. srpna 2013

Rozhodnutím ministra financí, je zcela nebo zčásti prominuta úhrada záloh daně, příslušenství daně (penále, úroky, poplatky, ..), daně z příjmů fyzických osob (DPFO) a daně z příjmů právnických osob (DPPO) poplatníkům postiženým mimořádnou povodní.

Přinášíme Vám krátké a stručné shrnutí, spolu s žádostmi o odklad, snížení a prominutí daně. Rádi Vám poradíme s vyplněním žádostí, nebo případnou komunikací s finančním úřadem (správcem daně)
 

Prominutí daní z příjmů právnických osob a záloh na dani

Prominuta bude částka odpovídající výši skutečné škody na majetku poplatníka sloužícím k podnikání. Nejedná se o ušlý zisk. Úhrada daně se vztahuje na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013. Prokázání výše škody pro účely prominutí daně je nutné prokázat při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny nebo posudkem znalce.

Právnická osoba postižená povodní může také zažádat na místně příslušném finančním úřadě (správce daně) o snížení záloh na dani. Vzorová žádost snížení záloh na dani.
 

Prominutí daní z příjmů fyzických osob a záloh na dani
 

Jedná se o prominutí úhrady daně z příjmů fyzických daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu podle ustanovení § 7 a § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nejedná se o ušlý zisk. Úhrada daně se vztahuje na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013. Prokázání výše škody pro účely prominutí daně je nutné prokázat při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny nebo posudkem znalce.

Jako právnická tak i podnikající fyzická osoba postižená povodní může požádat na místně příslušném finančním úřadě (správce daně) o snížení záloh na dani. Vzorová žádost snížení záloh na dani.

 

Prominutí příslušenství úhrady daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob

Prominutí příslušenství daně se vztahuje pouze na poplatníky, kteří se v důsledku povodní a záplav dostali do situace, která jim znemožnila včasnou úhradu této daně.

Nejedná se tedy o případy, kdy je tato daň doměřena a je stanoven náhradní den splatnosti.
Poplatník je povinen podat žádost o posečkání úhrady daně ustanovení § 156 daňového řádu. Žádost lze podat i zpětně nejdéle však 31.10.2013
Podání žádosti je osvobozeno od správního poplatku

*(kliknutím na modře zvýrazněná a podtržené slova v textu se Vám vzor otevře)