Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Minimální, zaručená a průměrná mzda v roce 2017

Minimální, zaručená a průměrná mzda v roce 2017

10. listopadu 2016

Minimální mzda

Nařízením vlády č. 336/2016 Sb. byla s účinností od 1.1.2017  zvýšena minimální mzda, a to na 11 000 Kč (z letošních 9 900 Kč resp. z 9 300 pro poživatele invalidního důchodu). Zásadní změnou oproti předchozímu roku je sjednocení minimální mzdy pro poživatele invalidního důchodu a ostatní zaměstnance. Od ledna 2017 budou platit v odměňování stejná pravidla pro všechny zaměstnance.

Zvýšení minimální mzdy má samozřejmě i daňový dopad, a to v uplatňování některých slev na dani z příjmů.  Pro rok 2017 tedy činí:

  • školkovné na jedno dítě ročně maximálně 11 000 Kč (pro letošní rok 9.900  Kč)
  • hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě – minimálně musí být dosaženo šestinásobku minimální mzdy (resp. měsíčně poloviny minimální mzdy) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele, tedy 5.500 Kč.
  • zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) se běžných důchodů příliš netýká - měsíční důchod by musel přesahovat částku 33 000 Kč ( v roce 2016 by musel přesahovat částku 29.700 Kč).

Zaručená mzda

O zvýšení minimální mzdy se hodně diskutovalo a téměř všichni informaci o tomto zvýšení jistě zaznamenali. O čem se však již tolik  nemluvilo je automatické zvýšení zaručené mzdy  v souvislosti ze změnou mzdy minimální. Zaručená mzda je ze strany zaměstnavatelů často opomíjena, mnohdy zaměstnavatelé stanovují mzdové podmínky pouze s ohledem na mzdu minimální, tedy v neprospěch zaměstnanců. Podívejme se tedy na to,  co vlastně znamená zaručená mzda:

Zaručenou mzdou rozumíme vládou určenou hranici minimální odměny (mzdy)   pro  jednotlivé druhy práce. Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, stanoví vláda nařízením (č. 567/2006 Sb. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů, nazývaných také minimální mzdové tarify.

Odměna za práci ve výši minimální mzdy se tedy vztahuje pouze na zaměstnance vykonávající práce zařazené v prvním tarifním stupni, tedy práce jednoduché,  bez odpovědnosti a nároků na kvalifikaci.  V praxi nesmí být mzda zaměstnance nižší než vládou určená zaručená mzda pro konkrétní profesi. Toto se týká nejen zaměstnanců v pracovním poměru, ale vztahuje se i na práce konané mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). Nezáleží  tedy na druhu pracovního poměru,  na pracovním úvazku  ani na jiných skutečnostech, rozhodující je pouze druh vykonávané práce. Nárok na minimální (zaručenou)  mzdu vzniká v každém zaměstnání samostatně.

V následující tabulce jsou uvedeny výše zaručené mzdy pro roky 2016 a 2017 podle jednotlivých skupin prací:

ZARUČENÁ MZDA Invalidé v roce 2016 Zdraví v roce 2016 Všichni v roce 2017
Skupina prací Platová třída Kč/hodinu Kč/měsíc Kč/hodinu Kč/měsíc Kč/hodinu Kč/měsíc
1. 1.a 2. 55,10  9 300 58,70 9 900 66,00 11 000
2. 3.a 4. 60,90 10 300 64,80 10 900 72,90 12 200
3. 5.a 6. 67,20 11 300 71,60 12 100 80,50 13 400
4. 7.a 8. 74,20 12 500 79,00 13 300 88,80 14 800
5. 9.a 10. 81,90 13 800 87,20 14 700 98,10 16 400
6. 11.a 12. 90,50 15 300 96,30 16 200 108,30 18 100
7. 13.a 14. 99,90 16 800 106,30 17 900 119,60 19 900
8. 15.a 16. 110,30 18 600 117,40 19 800 132,00 22 000

Velkým problémem v praxi často bývá zařazení konkrétní činnosti do skupiny prací. Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. byla v souvislosti s rozsáhlou novelou Zákoníku práce stanovena minimální zaručená odměna pro rok 2007. Přílohou tohoto nařízení jsou charakteristiky jednotlivých skupin prací (uvádíme níže), dále pak také příklady jednotlivých prací zařazených do skupin. Ačkoli vláda vydává nové nařízení při každé změně minimální či zaručené mzdy, příloha s charakteristikami profesí zůstává nadále v platnosti a je závazná.

Obecné skupiny prací pro stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy

Vláda popisuje skupiny prací obecně, pro celé národohospodářství, jsou tedy závazné pro všechny podniky v soukromém sektoru. V první skupině se jedná o ty nejjednodušší práce a výše zaručené mzdy odpovídá výši mzdy minimální. V poslední, osmé skupině se naopak jedná o ty nejsložitější pracovní činnosti a výše minimální zaručené mzdy odpovídá dvojnásobku mzdy minimální.

Náročnost 1. skupiny prací                                                                                           

Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

2. skupina prací (jednoduché odborné práce)                                                      

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen „jednoduché odborné práce“). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

3. skupina prací (odborné práce)                                                                                                   

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen „odborné práce“). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací (odborné specializované práce)

Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen „odborné specializované práce“). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných  prací.  Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

5. skupina prací (systémové práce)

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky.  Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen „systémové práce“). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací (systémové specializované práce)

Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen „systémové specializované práce“), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

S  výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kritérií.

7. skupina prací (tvůrčí systémové práce)          

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen „tvůrčí systémové práce“). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.                  

Náročnost 8. skupiny prací

Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

 

Podle uvedeného textu lze zařadit pracovní činnosti do příslušných skupin. V některých případech je však zařazení složitější a doporučujeme nahlédnout do Přílohy k Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a nebo situaci konzultovat se svou mzdovou účetní.

 

Průměrná mzda

Na závěr bychom rádi upozornili, že již byly  nařízením vlády č. 325/2016 Sb. vyhlášeny údaje o průměrné mzdě pro rok 2017:

  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 činí 27 156 Kč
  • přepočítací koeficient 1,0396.

Z těchto vyhlášených údajů vyplývá, že průměrná mzda za rok 2016 (používaná pro účely důchodového a zdravotního pojištění  od 1.1.2017) činí  29.232 Kč, oproti loňským 27.006 Kč.                                                              

Z vyhlášených údajů pro nás plyne např.

  • minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění vzroste na 2 061 Kč
  • minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění vzroste na 1 906 Kč
  • 48násobek průměrné mzdy 1 355 136 Kč (např. hranice pro solidární zvýšení daně)
  • 4násobek průměrné mzdy 112 928 Kč (hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy)