Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

22. září 2016

V dubnu letošního roku nabyl platnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), který přináší do podnikání mnoho změn a nových povinností, ale také mnoho nejasností.Rozhodli jsme se na tuto situaci reagovat a stručně shrnout nejdůležitější ustanovení zákona a povinností z něj vyplývajících.

Co je elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb je nástroj finanční správy k zefektivnění výběru daní a omezování daňových úniků. Poplatníci budou nově povinni elektronicky odeslat informace o tržbě finanční správě ihned při prodeji zboží nebo služby.

Co je evidovaná tržba

Evidovanou tržbou rozumíme platbu, která splňuje formální náležitosti a zakládá rozhodný příjem. Transakce musí splňovat oba znaky. Formální náležitosti ve smyslu zákona splňuje platba uskutečněná v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, poštovní poukázkou, zápočtem kauce či jiným obdobným způsobem (elektronické peněženky, poukázky, stravenky, atd.). Dá se tedy říci, že evidovanou je tržba uhrazená jinak, než bankovním převodem. Musí však splňovat i druhý znak, a tím je rozhodný příjem. Rozhodným příjmem je příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmů od daně z příjmů osvobozených, příjmů podléhajících dani z příjmů vybírané srážkou či ojedinělých příjmů. I zde se dá tedy konstatovat, že příjem, který zdaňujeme je evidovanou tržbou.

Evidovaná tržba je částka skutečně inkasovaná od zákazníka, po odečtu případných záloh, např. za vratné obaly. Evidovaná tržba musí být vždy v českých korunách. V případě uskutečnění v cizí měně musí být přepočítána.

Zde je potřeba upozornit na skutečnost, že se ZoET vztahuje i na tržby spočívající v nabití a následnému čerpání různých kreditů, voucherů, čipových karet, elektronických peněženek a obdobných instrumentů. V tomto případě evidujeme obě transakce.

Spropitné – záleží na organizaci provozovny – pokud spropitné dostává podnikatel, je jeho platba vždy evidovanou tržbou. Pokud si ho rozdělují zaměstnanci, je příjmem z pracovněprávního vztahu a není evidovanou tržbou. Je třeba jen doplnit, že musí v tomto případě být součástí mzdy zaměstnance, neboť se jedná o příjem ze závislé činnosti.

Vrací-li se evidovaná tržba, či dochází k její opravě, eviduje se záporně.

Poplatník může pověřit evidováním tržby jiný subjekt, to se týká především prodeje prostřednictvím obchodních zástupců, apod.

Zákon v § 12 uvádí také tržby vyloučené z evidence, ty se týkají vybraných subjektů a činností (státní správa, atd.).

Co k evidenci potřebujeme

Autentizační  údaje

Před přijetím první evidované tržby musí každý poplatník požádat správce daně o vydání autentizačních údajů (lze od 1. 9. 2016). Jedná se o přihlašovací údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb (dále jen EET). Tato aplikace slouží pro správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb. Získání autentizačních údajů je tedy prvním nezbytným krokem k evidenci tržeb. O tyto údaje lze požádat osobně do protokolu u správce daně, datovou schránkou, či prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Platnost prvotního hesla je 90 dnů, pokud si poplatník v této lhůtě heslo nezmění, bude muset žádat o přidělení nového a projít si tak celým procesem znovu.

Certifikát

Po přihlášení do aplikace EET bude poplatníkovi umožněno získat certifikáty (podle potřeby) k evidenci tržeb. Platnost tohoto certifikátu je 3 roky. Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení (pokladna, tablet, chytrý telefon, server).

Kdo je povinen tržby elektronicky evidovat

Tržby je povinen elektronicky evidovat každý podnikatelský subjekt. Každá podnikající fyzická nebo právnická osoba je povinna evidovat tržby z podnikatelské činnosti.

Zjednodušený režim evidence tržeb

Podle ustanovení § 10 odst. 1 ZoET lze ve zjednodušeném režimu evidovat tržby uskutečněné na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob (přeprava osob na pravidelné trase s předem určenými zastávkami podle předem připravených jízdních řádů.

Vláda také může stanovit nařízením některé další tržby, které lze evidovat ve zjednodušeném režimu, dosud však žádné stanoveny nejsou.

Poplatník taktéž může požádat správce daně o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, pokud by evidence běžným způsobem ztížila plynulý a hospodárný výkon činnosti.

Zjednodušeným režimem evidence tržeb rozumíme off-line evidenci. Poplatník vzhledem k charakteru činnosti není schopen odeslat datovou zprávu on-line. Znamená to tedy, že tento poplatník nemá povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, ale musí uvést svůj podpisový kód, který získá také v aplikaci EET.

V případě evidence ve zjednodušeném režimu je poplatník povinen odeslat datovou zprávu správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

 
Kdy začít tržby evidovat

Evidence tržeb je rozdělena do 4 fází tak, aby poplatník měl dostatečný čas se připravit, ale především, aby se systém zatěžoval postupně. Tržby budou evidovány podle druhu činnosti následovně:

1. fáze – stravovací a ubytovací služby - začátek evidence 1. 12. 2016
2. fáze – maloobchod a velkoobchod - začátek evidence 1. 3. 2017
3. fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze) - začátek evidence 1. 3. 2018
4. fáze – vybraná řemesla a výrobní činnosti -  začátek evidence 1. 6. 2018

U stravovacích služeb došlo k drobnému omezení – stravovací službou se rozumí poskytnutí služby v provozovně. Povinnost evidovat tržby v 1. fázi se tedy netýká poplatníků prodávajících „zboží“ – ti mají povinnost až ve 3. fázi. Jedná se zejména o prodej zmrzliny, občerstvení, rozvoz jídel, v podstatě v případech, kdy se dá zákazníkovi jídlo v krabičce, bez toho, aby si ho zákazník snědl v jeho provozovně. Neuskutečňuje v tomto případě stravovací službu, ale pouze prodej zboží.

Postup evidence

  • Získání autentizačních údajů
  • Zaevidování provozoven (každé provozovně bude přiděleno číslo), získání certifikátu
  • Instalace do pokladního zařízení
  • Poplatník si v pokladním zařízení nastaví mezní dobu odezvy, a to s ohledem na charakter provozu a technické zázemí (v řádu několika sekund) – doba, ve které pokladní zařízení „čeká“ na potvrzení finanční správy. V případě marného uplynutí této doby, pokladní zařízení vystaví účtenku bez FIK, pouze s podpisovým kódem.
  • Při uskutečnění evidované tržby zašle pokladní zařízení on-line datovou zprávou údaje o tržbě ve formátu XML
  • Finanční správa zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky (tzv. fiskální identifikační kód – FIK)
  • Poplatník vytiskne zákazníkovi účtenku – ta již obsahuje FIK

Uskutečněním tržby se dle ZoET rozumí přijetí tržby nebo vydání příkazu k její realizaci (např. při platbě kartou – tržba je fakticky připsána na účet poplatníka později).

Účtenky

Poplatník musí vystavit účtenku a předat ji zákazníkovi (resp. umístit ji tak, aby s ní zákazník mohl nakládat – mohl si ji převzít). Nesmí například účtenku vystavit bez přítomnosti zákazníka až po uskutečnění transakce.  Není-li fyzicky přítomen zákazník (např. při zasílání zboží), má poplatník povinnost přiložit účtenku k balíku, či uložit do obálky k odeslání.

Zákon nestanovuje způsob předání účtenky zákazníkovi, není tedy vyloučeno ani elektronické předání bez nutnosti tisku.

Zákazník však nemá povinnost účtenku převzít.

Poplatník je povinen prostřednictvím aplikace EET oznámit údaje o provozovnách a to ještě před získáním certifikátu. Všechny změny je pak povinen oznámit do 15 -ti dnů ode dne, kdy nastaly, opět prostřednictvím aplikace EET.

Informační povinnost

Poplatník je povinen mít na místě, kde uskutečňuje evidované tržby (tzn. i na webových stránkách, na kterých nabízí zboží a služby), umístěno informační oznámení. Toto oznámení musí být dostatečně viditelné a čitelné. Oznámení obsahuje text ve znění

  •  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
  • „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

Co, když nastanou technické problémy

 V případě marného uplynutí mezní doby odezvy, například z důvodu výpadku spojení, či jiné technické závady pokladního zařízení vystaví účtenku bez FIK, pouze s podpisovým kódem. Poplatník je poté povinen zaslat datovou správu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin po uskutečnění transakce.

Sankce

 Za porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě datovou zprávou správci daně včas a řádně nebo za nevystavení účtenky zákazníkovi, se uloží pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Za porušení povinnosti umístit informační oznámení se uloží pokuta až do výše 50.000,- Kč.

V krajním případě může Finanční či Celní správa České republiky nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.

Dobrou zprávou je, že poplatník za výše uvedené správní delikty neodpovídá, prokáže-li, že vynaložil veškeré úsilí, aby porušení povinnosti zabránil, a to v případě poruchy, výpadku elektrické energie, atd., kterým poplatník nemohl zabránit. Je však povinen údaje zaslat dodatečně po odstranění příčiny.